یک الگوی یا ابزار ابزار برای مذاکره بر روی چشم انداز مین غم و اندوه و چگونگی شکوفایی پس از آن. سختی بهترین معلم درس زندگی است. غم و اندوه ، ما را از نارضایتی بیرون می آورد و ما را وادار می کند که راه سخت را با آن روبرو کنیم. این یک کارآزمایی با آتش است و اینکه آیا ما بدون علامت و تسخیر پدیدار می شویم بستگی به این دارد که چگونه به ضرر شخصی پاسخ می دهیم.